Informacje

Obowiązek informacyjny (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Łukasz Kowalski Kancelaria Komornicza nr IX z siedzibą w Elblągu, ul. Gwiezdna 21/6, 82-300 Elbląg, tel.: (55) 611-02-34, e-mail: elblag.kowalski@komornik.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - p. Roman Kwieciński. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: iod.elblag.002@komornik.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych.
4. Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.
5. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim.
6. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do przetwarzanych danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Informujemy, że Państwa realizacja praw może zostać ograniczona jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczności zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania / czynności i/lub innych obowiązków nałożonych na komornika przez przepisy prawa.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności przez przepisy określające okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.
9. Informuje, że na każdym etapie postępowania / czynności przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.
10. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu: (55) 611-02-34.

Dla dłużnika

Pouczenia:
Art. 28 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r. (Dz.U.2018 poz. 771) - Komornik, wykonując czynności, ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
Art. 762 § 1 ustawy - kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 2019 poz. 1460 ze zm.) -dalej kpc - Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.
Art. 764 kpc - Komornik może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić osobę, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom. W przypadku niezastosowania się do wezwania do wydalenia z miejsca czynności komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do tysiąca złotych.
Art. 765 kpc - § 1 W razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Policji. Jeżeli opór stawia osoba wojskowa, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.
§ 1(1). Policja udziela komornikowi, na jego wezwanie, pomocy przy czynnościach egzekucyjnych. W przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, Policja niezwłocznie powiadamia prezesa właściwego sądu rejonowego i żąda od komornika wpisania zastrzeżeń do protokołu czynności.
§ 1(2). Otwarcia lub przeszukania mieszkania dłużnika komornik dokonuje wyłącznie w asyście Policji.
Art. 767 kpc - § 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.
§ 1(1). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.
§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.
§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
§ 3(1). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu.
§ 3(2). Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.
§ 3(3). Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza skargi, mając na względzie ustawowe wymagania przewidziane dla tego pisma, potrzebę zamieszczenia niezbędnych pouczeń co do sposobu wypełniania formularza, wnoszenia pisma i skutków niedostosowania go do ustawowych wymagań, a także konieczność bezpłatnego udostępniania formularzy w kancelariach komorniczych, siedzibach sądów oraz sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną edycję treści formularza.
§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
§ 6. W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.
Art. 804 kpc - § 1. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.
Art. 814 kpc - § 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.
§ 2. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.
§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach niecierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.
§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik. Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, albo funkcjonariuszu Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej lub Straży Granicznej przeprowadza w obecności komornika odpowiednio żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego albo osoba wyznaczona przez przełożonego funkcjonariusza.

Obowiązki dłużnika

1. Spełnienie świadczenia.
2. Znoszenie egzekucji sądowej
3. Udzielanie Komornikowi wyjaśnień.
4. Stawianie się na wezwanie komornika.
5. Informowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania.


Spełnienie świadczenia - Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia. W przypadku świadczeń pieniężnych obowiązek ten polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami na rachunek bankowy komornika lub gotówką w kancelarii komornika. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie sporządzone w formie dokumentu urzędowego. Poprzez zapłatę do komornika całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi dłużnik zwalnia się z długu, a postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu. Ponadto komornik po dokonanej do niego zapłacie całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi odnotowuje o tym wzmiankę na tytule wykonawczym, który pozostaje w aktach bez zwrotu wierzycielowi.

Znoszenie egzekucji sądowej - Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym obliguje komornika do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 804 kpc komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Dłużnik ma obowiązek współdziałania z komornikiem i nie utrudniania mu podejmowanych czynności. Dłużnik nie może usuwać, ukrywać, zbywać, darować, niszczyć, rzeczywiście lub pozornie obciążać albo uszkadzać składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 300 § 2 kodeksu karnego).

Udzielanie komornikowi wyjaśnień i stawianie się na wezwanie komornika -

Informowanie komornika o zmianie miejsca pobytu -
Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny.

Alimenty

W celu wszczęcia postępowania o egzekucję świadczeń alimentacyjnych wierzyciel lub przedstawiciel ustawowy małoletniego wierzyciela musi złożyć do komornika sądowego wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.
Komornik sądowy prowadzi z urzędu dochodzenie w celu ustalenia składników majątkowych dłużnika. Egzekucja W celu usprawnienia egzekucji wierzyciel może wskazać znany mu majątek dłużnika.
Jeżeli wierzyciel uzyskał tytuł podwyższający wysokość alimentów, należy złożyć go w kancelarii komornika wraz z wnioskiem o egzekucję podwyższonych alimentów
W sprawach o egzekucję świadczeń alimentacyjnych wierzyciel nie uiszcza zaliczki na wydatki gotówkowe - korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych.
Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów można złożyć zarówno do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, jak również do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Fundusz alimentacyjny

Jeżeli egzekucja alimentów okaże się bezskuteczna, komornik na wniosek wierzyciela lub jego pełnomocnika wyda zaświadczenie o bezskuteczności świadczeń alimentacyjnych - celem przedłożenia go we właściwym urzędzie
Zaświadczenie może zostać wydane po 2 miesiącach od dnia wszczęcia egzekucji

Ważne informacje

Komornik sądowy zaleca, aby we wniosku egzekucyjnym wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane wyegzekwowane środki. Niewskazanie rachunku bankowego wydłuży okres oczekiwania na otrzymanie wyegzekwowanych od dłużnika pieniędzy.

Przydatne linki

Sąd Rejonowy w Elblągu
Sąd Okręgowy w Elblągu
Krajowa Rada Komornicza
Izba Komornicza w Gdańsku
Informacje dotyczące działalności komorników sądowych
Kanał Krajowej Rady Komorniczej na Youtube.pl
Informacje dotyczące świadczeń alimentacyjnych