STREFA WIERZYCIELA

We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł wykonawczy. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela (art. 797 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego).

Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności. Termin uiszczenia zaliczki nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wniosek złożyła strona mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, termin ten nie może być krótszy niż miesiąc (art. 7 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. - o kosztach komorniczych).

Zaliczki na wydatki gotówkowe wynoszą:


ZUS – 35,73zł zapytanie skierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o miejsce zatrudnienia dłużnika i płatnika składek
US – 35,00zł zapytanie kierowane do właściwego dla dłużnika urzędu skarbowego celem ustalenia źródeł jego dochodów, nadpłat podatków, danych identyfikacyjnych dłużnika, zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, dokonanych czynnościach w ciągu ostatnich 5 lat podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych
OGNIVO – 0,62 złelektroniczne zajęcie rachunku bankowego
EGIB - 50,00zł - zapytanie kierowane do Ewidencji Gruntów i Budynków celem ustalenia czy dłużnik figuruje jako właściciel nieruchomości – opłata zależna od udzielonej odpowiedzi
CIORB - 25,00zł -zapytanie do Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych - wyszukanie wszystkich dostępnych rachunków dłużnika
CBDKW - 20,00zł -zapytanie o nieruchomości dłużnika w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych
Czynności terenowe - 50,00 zł - zryczałtowany zwrot kosztów poniesionych z utrwalenie zapisu obrazu i dźwięku
Zajęcie nieruchomości w KW – 100,00zł wpis wzmianki w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
Kilometrówka – 0,8358zł -czynności terenowe - za każdy przejechany kilometr poza miejscowość będącą siedzibą komornika
Korespondencja - 6,05zł - wg cennika operatora pocztowego Poczta Polska SA – za każdy list wysłany w sprawie (EPO).

CEIDG – 0zł system umożliwia dostęp do informacji z rejestru CEIDG o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi
REGON – 0zł system umożliwia dostęp do informacji z bazy danych Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
OGNIVO - 0zł zapytanie kierowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do banków czy dłużnik posiada rachunek bankowy
CEPIK – 0zł zapytanie kierowane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o pojazdy mechaniczne dłużnika

Opłaty


400,00zł - Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej
1500,00zł - Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb
2000,00zł - Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia
400,00zł - Opłata stała od wniosku o wprowadzenie: 1) syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku, 2) zarządcy w zarząd nieruchomości
1000,00zł - Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie
400,00zł - Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji innego świadczenia niepieniężnego
300,00zł - Opłata stała od wniosku o wykonanie innego zabezpieczenia
400,00zł - Opłata stała od wniosku o: 1) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku, 2) sporządzenie spisu inwentarza
60,00zł - Opłata stała za bezpośrednie i osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty
400,00zł - Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego
1000,00zł - Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego
100,00zł - Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 801(2) kpc.